Wczytuję dane...
Reklamacje

Odpowiedzialność za towar i reklamacje

Szanowni Klienci
Towary oferowane w naszej księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Mamy również prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać według swojego wyboru:

a) z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie;
b) z uprawnień przysługujących Państwu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Odpowiadamy za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

W razie niezgodności towaru z umową najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności należy wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na nasz adres. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Należy sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia. Można użyć do tego celu specjalnie przygotowanego Formularza reklamacyjnego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, mogą Państwo:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jesteśmy obowiązani - na swój koszt - wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Państwa. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową proszę wysłać na nasz koszt reklamowany Towar na adres:
Poltax s.c.
ul. Obozowa 82a/17
01-434 Warszawa

Odsyłając reklamowany Towar do nas prosimy o załączenia wypełnionego Formularza reklamacyjnego lub pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, prosimy również - o ile to możliwe - załączyć dowód sprzedaży - najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji prosimy dzwonić pod numer telefonu +48.22.6323838 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora), lub wysłać e-maila: info@polishbookstore.pl.

Elektroniczny formularz składania reklamacji

Reklamację wybranego produktu można złożyć również elektronicznie logując się na swoje konto w księgarni. Na liście zamówień w koncie Klienta, przy każdym zakupionym produkcie dostępna jest opcja składania reklamacji (link: Reklamacja). W oknie składania reklamacji należy podać szczegółowy opis usterki.

Zarejestrowany Klient ma możliwość podglądu zgłoszonych reklamacji po zalogowaniu się do sklepu w zakładce MOJE KONTO > REKLAMACJE.